Nowe przepisy

14 marca 2024r. weszły w życie przepisy wprowadzające przepis art. 44 b k.k., przewidujący przepadek samochodu prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym.

Po co wprowadzać nowe uregulowania?

Wprowadzone przepisy budziły dosyć duże emocje w doktrynie. Moment wejścia w życie był zresztą kilkukrotnie przesuwany. Impulsem do stworzenia przepisu była uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z 2008r. W uchwale tej Sąd Najwyższy zakwestionował możliwość orzekania przepadku pojazdu wobec nietrzeźwych kierowców. Uchwała była szeroko komentowana, a nawet krytykowana. Legła jednak u podstaw przekonania, że musi powstać nowy przepis, umożliwiający orzekanie przepadku pojazdów.

I tak, ustawą z 7 lipca 2022r. wprowadzono przepis przewidujący możliwość przepadku pojazdu lub jego równowartości. Przepis wprowadzono już dawno – ale zaczął obowiązywać 14 marca 2024r.

Kiedy Sąd orzeknie przepadek samochodu ?

Obecnie Sąd karny orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym, w tych przypadkach, w których przewiduje to wyraźny przepis. O jakich sytuacjach mowa?

O sytuacjach, gdy sprawca popełnia przestępstwo:

 1. spowodowania katastrofy w komunikacji (art. 173),
 2. spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji (art. 174)
 3. spowodowania wypadku komunikacyjnego (art. 177 § 1 i 2),

znajdując się w stanie:

 • nietrzeźwości
 • pod wpływem środka odurzającego,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po zdarzeniu, a przed badaniem (to też jest nowość, mająca być sposobem na sprawców, którzy tłumaczą się, że napili się z nerwów po wypadku😊)

lub

 1. prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości, w którym stężenie alkoholu w jego organizmie było nie mniejsze niż :

  1,5 promila we krwi lub 
  0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziło do takiego stężenia,
 2. Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego gdy, sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za przestępstwo tego rodzaju.

W tych wszystkich przypadkach orzeczenie przepadku pojazdu, którym sprawca się poruszał jest obowiązkowe. Sąd może od niego odstąpić tylko w bardzo wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. W praktyce – o odstąpienie od przepadku będzie trudno.

Przepadek równowartości pojazdu

Zamiast orzeczenia przepadku Sąd może orzec przepadek równowartości pojazdu. Tu przepisy od razu określają, że równowartość to kwota określona w polisie ubezpieczeniowej. Sąd orzeka przepadek równowartości gdy:

 • pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy
 • po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd,

Bonus dla kierowcy zawodowego

Ustawodawca od razu przewidział także bonus dla pijanych kierowców zawodowych, takich którzy prowadzą pojazd szefa. W takiej sytuacji bowiem Sąd nie orzeka – co oczywiste – przepadku pojazdu stanowiącego własność zakładu pracy. Sąd nakaże natomiast zapłatę nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nawiązka nie może być mniejsza niż 5 000 zł.

Bonus przy szkodzie całkowitej

Przepadku samochodu oraz przepadku jego równowartości nie orzeka się także, jeżeli samochód, np. w trakcie wypadku został zniszczony, znacznie uszkodzony albo utracony. Niezależnie od tego, że sprawca może liczyć np. na zwrot wartości pojazdu z ubezpieczenia – przepadku nie orzeka się.

Przepisy jeszcze nie działają ale już są krytykowane

Jak wspomniałam wprowadzone przepisy budzą duże emocji i wątpliwości. Komentatorzy wskazują przede wszystkim na niespójność uregulowania. Główny zarzut dotyczy tego, że dolegliwość wynikająca z przepisów nie jest uzależniona od wagi czynu. Dolegliwość wyznacza wartość pojazdu, którym porusza się sprawca. Tym samym majętny sprawca będzie ukarany surowo, a biedny łagodnie. Niezależnie od stopnia zawinienia, rodzaju naruszonych obowiązków i innych czynników, które powinny determinować  surowość kary.

Przewiń do góry